Om spelhandboka.no


spelhandboka.no - et hjelpemiddel for den som planlegger en teaterproduksjon og for medarbeidere i prosjektet.


2001-2004

Et spelseminar i april 2001 på Det åpne Teater i Oslo konkluderte med at amatørteaterbevegelsen trengte en oppdatert håndbok i teaterproduksjon. Antallet lokalhistoriske spel hadde økt betraktelig de siste årene og behovet for kompetanseheving innenfor produksjonsapparatet var stort.

Dramatikerne Ingeborg Eliassen og Idar Lind deltok på dette seminaret. De la ideen fram for Egil Johansen, daglig leder i Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV), og arbeidet med Spelhandboka var i gang. Prosjektet ble administrert av STV og med Ingeborg Eliassen, Idar Lind og Egil Johansen som redaksjon og med økonomisk støtte fra Norsk kulturråd, Kulturnett Norge, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk skuespillerforbund, NOPA og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet ble formelt avslutta ved utgangen av juni 2004.


2004-2008

Selv om det opprinnelige prosjektet var avslutta, ble nettstedet vedlikeholdt av Sør-Trøndelag Teaterverksted. Noen nye artikler ble skrevet, noen oppdatert og Norsk spelkalender ble en sentral del av nettstedet. Det ble arrangert flere spelseminarer i Norge og i juni 2006 ble det nedsatt et interimstyre for det som senere ble Norske Historiske Spel.


2008-2011

Norsk teaterråd ønsket å bidra til at nettstedet Spelhandboka ble opprettholdt. Norske Historiske Spel ble stiftet i Trondheim i mars 2009 og det ble inngått en intensjonsavtale mellom Sør-Trøndelag Teaterverksted, Norske Historiske Spel og Norsk teaterråd om framtidig drift av nettstedet. Med støtte fra Norsk teaterråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Teaterverksted gjennomførte Idar Lind, Berit Vordal og Egil Johansen en revidering og oppdatering av nettstedet. Den reviderte utgaven av Spelhandboka ble lagt fram under Norsk teaterråds fagseminar i Oslo i juni 2010.


2012-2020

Etter at STV ble nedlagt 31.12.11 har nettstedet blitt videreutvikla i samarbeid med Norsk teaterråd, Norske Historiske Spel .  Akershus Amatørteaterråd , Norsk Amatørteaterforbund,Teateralliansen, og Frilynt Norge med knappe økonomiske ressurser og med varierende aktivitet.


2021 ->

Med økonomisk støtte fra Kulturdirektoratet og i samarbeid med Norske Historiske Spel ble Spelhandboka sikra redaksjonell drift fra 30.04.21.