Styre


Styret har det overordna ansvaret for produksjonen, men styrets funksjon og funksjonstid avhenger av organisasjonsformen man velger.

I noen spel er styret også produksjonsstyre. I andre sammenhenger opprettes det et separat produksjonsstyre hvor ansvaret er delegert til en produksjonsleder.

Dette inkluderer inngåelse av arbeidsavtaler, forsikringsordninger (ekstern lenke), sikre økonomisk oversikt, søke mulige støtteordninger og sikre at prosjektet har god framdrift.

Det er derfor viktig at arbeidsdelingen mellom styret og produksjonsleder avklares tidlig.

Noen spel har mulighet til å engasjere en daglig leder i tillegg til produksjonsleder - som Marispelet ved Rjukanfossen.

De har beskrevet arbeidsdelingen mellom funksjonene på følgende måte.