Støtteordninger

Revidert 17.1.2024


Dette avsnittet presenterer ulike støtteordninger spel kan søke på.

Kommuner og fylker kan gi stipender og støtte, inkludert økonomisk tilskudd til spel. Kriteriene varierer.
Ta kontakt med kommunen og fylket for mer informasjon.


Legathåndboken gir oversikt over både private og offentlige tilskottsordninger, og kommer i revidert utgave hvert år.

Grasrotandelen er ei ordning som gir frivillige lag og foreninger andeler av omsetningen til Norsk Tipping.

Om momskompensasjon generell ordning


For å heve kompetansen i en oppsetning, kan det være lurt å arrangere kurs (ekstern lenke).

Dere har mulighet til å søke kursstøtte (voksenopplæringsmidler) gjennom medlemskap i en organisasjon tilslutta et studieforbund (ekstern lenke)

Flere teaterorganisasjoner er medlemmer i Studieforbundet Kultur og Tradisjon (ekstern lenke). Link til hvordan søke kursstøtte

En samla oversikt over voksenopplæringsorganisasjoner finnes på nettsidene til Voksenopplæringsforbundet (ekstern lenke).

Vi tar forbehold om endringer i hvem som forvalter de ulike støtteordningene og at enkelte nettsider ikke er oppdaterte

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Her finner du informasjon om Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger

Kulturdirektoratet


Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. De har støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

Tilskudd.no


Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Nøkkeltallene viser tildelt tilskudd fordelt på departementer, tilskuddsforvaltere, type tilskuddsmottakere og geografi.

Dramatikkens hus


Profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre kan søke følgende midler til utvikling av ny dramatikk:

  1. Skrivestøtte
  2. Dramaturg
  3. Verksted

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning.

Her kan du søke om støtte til formidling av kulturminner. Du kan enten søke om støtte til formidling av et av dine egne prosjekt eller noen andres prosjekt. Formidlingen kan være i form av film, bok, utstilling eller andre formidlingstiltak.

Tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Organisasjoner, foretak og enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig, kan søke økonomisk støtte til prosjekter over Forsvarets budsjett. Ordningen har som formål å bidra til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Fond for lyd og bilde


Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Frifond


Frifond gir penger til dere som vil lage musikkvideo til bandet, bygge en skaterampe, arrangere et cosplay-treff, eller noe annet kult der dere bor.

Frifond Teater:


Frifond teater støtter blant annet teater, laiv, nysirkus og impro. Det er ingen søknadsfrister og superenkelt å søke.

 

Trafo.no


Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre.

LO Norges tilskudd til kultur

Tilskuddsordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Riksantikvaren


Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finner du informasjon om hva du kan søke om støtte til, og hvordan du går fram for å søke.

Kavlifondet


Målet med Kavlifondet tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Kavlifondet finner prosjektene som de støtter ved oppsøkende virksomhet.

 

Kulturtanken


Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Musikkfondene


Musikkfondene er en administrativ støtte for fond/stiftelser som tildeler midler til skapende kunstnere i musikkbransjen.

  1. Det norske komponistfond
  2. Komponistenes vederlagsfond
  3. Tekstforfatterfondet

Kulturrom


Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet

Norsk skuespillerforbund


Her finner du informasjon om ulike stipend og støtteordninger som er aktuelle for skuespillere.

LNU - Bærekraftsstøtta


Bærekraftsstøtta gir penger til bærekraftsprosjekter i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fond for utøvende kunstnere


Fond for utøvende kunstnere gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Fritt ord


Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn­heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

LNU


LNUs støtteordninger gir barne- og ungdomsorganisasjoner muligheten til å gjennomføre ulike prosjekter og aktiviteter.

Spleis.no

Spleis er navnet, men det er også det som kalles en pengeinnsamling, folkefinansiering, crowdfunding og kronerulling.

Med Spleis kan du samle inn penger til alt! Et 30-årslag, en venn i nød, nytt utstyr, et fotballag, et helt samfunn, din egen operasjon eller til noen andres drøm. Fellesnevneren er at du – med folks hjelp – får ting til å skje.

Sparebankstiftelsen DNB:


Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

 

Tilskuddsportalen


Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Tilskuddsportalen gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Det oppdateres informasjon om tilskuddene automatisk, og innholdet kontrolleres manuelt av Tilskuddsportalens team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.

Gjensidigestiftelsen


Her kan du lese om hvordan Gjensidigestiftelsen jobber med ulike støtteorninger, og hva som skal til for at ditt prosjekt eller planer om tiltak kan kvalifisere til å motta støtte.

Sparebank 1 SMN

Her kan du søke støtte til små og store formål fra Sparebank 1 Midt Norge, kalt samfunnsutbytte.
NB: Sjekk forøvrig din lokale sparebank.

Dáiddafoanda

Fondets midler kan brukes til å bevilge støtte til prosjekt der kunstgrenene er representert ved minst to av Samisk Kunstnerråds kunstnerorganisasjoner, eller brukes til samiske kunstneres tverrkunsteriske samarbeidsprosjekter representert ved minst to kunstgrener, eller samarbeidsprosjekt av samiske kunstnere og urfolkskunstnere. Det kan søkes om midler inntil kr.200 000.-. Det gis kun midler til prosjekter med oppstart i søknadsåret, og ikke til allerede påbegynte eller avsluttede prosjekter. Søkere kan ikke regne med å få fullfinansiert prosjekter gjennom Dáiddafoanda.

Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Fokus er både på å fremme norsk kultur og på å øke kultureksporten. Regjeringens overordnede kulturpolitiske mål i Hurdalsplattformen er «Ein kultur å leve av og for».

Revidert 17.1.2024

Relevant lesestoff:


Administrasjon


Artikler