Forslag til vedtekter (.pdf)


For frivillige lag og organisasjoner (heretter kalt teatergruppa)


 

§ 1. NAVN

Gruppas navn er ...

 

§ 2. FORMÅL

Teatergruppa er en frittstående og uavhengig teatergruppe.

Teatergruppa skal arbeide i overensstemmelse med de til en hver tid gjeldende vedtekter og årsmøtevedtak.

Alle som støtter teatergruppas formål har rett til å bli medlem. (Note 1)

 

§ 3. ORGANISASJON

Teatergruppas høyeste myndighet er årsmøtet.

Årsmøtet arrangeres innen utgangen av februar og skal behandle følgende saker:

- Konstituering:
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Registrering av stemmeberettige
- Valg av møteleder og referent
- Årsmelding
- Regnskap
- Innkomne saker
- Handlingsplan (Arbeidsplan) (Note 2)
- Fastsetting av kontingent
- Budsjett
- Valg:
- Leder
- 4 styremedlemmer
- 3 varamedlemmer
- 3 valgkomitemedlemmer
- en av disse velges som leder ved særskilt valg
- Revisor

Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene en - 1 - måned før årsmøtet. Innkomne saker skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Sakspapirene sendes ut en - 1 - uke før årsmøtet.

Alle som har betalt medlemskontingent i meldingsåret, har stemmerett på årsmøtet.

Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Forandringer i vedtektene må ha to tredjedels flertall og kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten.

Valg:
Leder velges for ett år ved særskilt valg.
Styremedlemmene velges for to år om gangen. (Note 3)
Varamedlemmene velges for ett - 1 - år.
Valgkomiteen velges for ett - 1 - år.
Revisor velges for ett år.

Styret velges ved simpelt flertall. Valgene foretas ved håndsopprekning dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Dersom en representant forlanger skriftlig valg, skal dette gjennomføres. Valgene foretas hver for seg.

 

§ 4. STYRET

Styret består av leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv ved å fordele vervene nestleder, sekretær og kasserer.

Styret samles etter innkalling av leder eller når minst tre styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede (Note 4). En av disse skal være leder eller nestleder. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Hvert styremedlem har 1 stemme. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Varamedlemmene kan innkalles til fulltallige styremøter, men de har da ikke stemmerett, kun tale og forslagsrett.

Styret forvalter teatergruppas midler etter årsmøtets vedtak og har ansvar for ledelsen av teatergruppa sin virksomhet innenfor de rammer som årsmøtet har gitt, i pakt med god foreningsdrift.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak.

 

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret hvis det finner det nødvendig, eller minst en tredjedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer innsender skriftlig forslag om det.

Innkallingen må skje med minst ti dagers varsel med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

Forsamlingen kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er angitt i innkallingen.

Ellers følger en de samme regler som for ordinært årsmøte.

 

§ 6. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av teatergruppa må ha tre fjerdedels flertall på det ordinære årsmøtet. Dersom forslaget ikke oppnår tre fjerdedels flertall, kan forslaget om oppløsning avgjøres med simpelt flertall på etterfølgende ekstraordinære årsmøte tidligst tre måneder etter. (Note 5)


NOTER:

1) Medlemskap
Ønsker laget at styret skal godkjenne nye medlemmer, bør det stå i vedtektene. Frivillige organisasjoner er i utgangspunktet åpne for alle som godkjenner organisasjonens/gruppas formål.

2) Handlingsplan/arbeidsplan
En slik plan sier noe om hva laget skal gjøre i meldingsåret (fra årsmøte til årsmøte). Styret er ansvarlig for gjennomføringen av planen, og skal gjennom årsmeldingen gi rapport om det arbeidet som er gjort. Handlingsplan/arbeidsplan og budsjett er de dokumentene styret skal arbeide etter i året som kommer. Det er derfor viktig at det er samsvar mellom handlingsplan/arbeidsplan og budsjett.

3) Valg
Ved etablering av lag, bør halvparten av styremedlemmene velges for 1 år for å unngå at alle medlemmene senere skiftes ut samtidig.

4) Varamedlemmene
Varamedlemmene trer i funksjon når styremedlemmer melder forfall. I slike tilfeller er det viktig å vite hvem som er første, andre og tredje varamedlem.

5) Oppløsning
Ved oppløsning må årsmøte ta stilling til hvordan midlene til laget skal oppbevares eller fordeles. Dette kan også stå i vedtektene, for eksempel: «I tilfelle oppløsning skal teatergruppas midler og eiendeler tilfalle (en navngitt organisasjon)» eller «... brukes til beste for amatørteaterarbeidet i kommunen.»