Publisert 14. desember 2021

Kostymedesign, kostymegruppe, søm og lure tips.

Av Berit Haltvik With


Denne artikkelen er skrevet mest med tanke på deg som vil designe kostymer til et spel eller være i kostymegruppa og kanskje ikke har gjort det så mange ganger før. Men; jeg håper også at du som er initiativtaker, produsent eller regissør vil ta deg tid til å lese gjennom dette. Et hvert spel er en enorm samarbeidsoppgave og du får et mye bedre resultat om du har med deg alle fra start! I alle delkapitler vil du finne praktiske tips og lure ting og tenke på for hvert emne.

Hva har FNs bærekraftsmål å si for kostymer i spel?

FNs bærekraftsmål kommer til å legge en del føringer for kulturlivet fremover. I kostymearbeidet er det noen punkt du kan være spesielt oppmerksom på. Vi skal være med å ta gode og ansvarlige valg, men for deg som søker midler kan også være kjekt å vite hvordan et kostymearbeid kan forholde seg til disse målene:
Lokalt er ei kostymegruppe et egna sted til å utvikle tilhørighet og livslang læring, se mål 3 og 4, her ligger det også et stort potensiale for inkludering, integrering og lokal nettverksbygging. Når det gjelder innkjøp handler det om å strekke seg etter å kjøpe så ansvarlig som mulig. Les gjerne mål 6 og 8. Dette handler om hvilke resurser som allerede er gått med til å produsere det du skal kjøpe og hvilket avtrykk dine videre prosesser kommer til å sette. Mål 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Her handler det om å tilpasse resurser i produksjonen og å se på kostymene og tekstilmateriellet i et livsløpsperspektiv. I artikkelen under har jeg merket en del punkt der kostymearbeidet forholder seg til FNs bærekraftsmål (FNs bkm) på ulike vis. Det kan også være nyttig å se hvordan selve målene er satt opp her:
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal (ekstern lenke).

Til deg som skal være produsent:

Vær tidlig ute med å engasjere noen til kostymejobben! Husk at kostymedesigneren først skal bli enig med regissør, scenograf og ev. lysdesigner om et uttrykk, dernest skal kostymeidéene visualiseres og til slutt produseres til kanskje 60 aktører! Dette tar tid! Tenk igjennom om du ønsker en profesjonell kostymedesigner eller en amatør. En profesjonell vil naturlig nok operere etter faste satser og kan i utgangspunktet derfor virke dyrere, men trolig vil en profesjonell også ha større nettverk, rutine på ev. lån/leie og produksjonsfremdrift ol. som kan lønne seg på sikt. Det finnes også mange flinke amatører, men du må kanskje beregne ekstra tid for at denne skal få rom til å gjøre en jobb som tross alt kommer i tillegg til ens faste arbeid. Men husk at reglene for åndsverk er like, enten kostymene er tegnet av amatør eller profesjonell.
Kostymemateriell er en kostnadspost som kommer i tillegg til å engasjere noen. Tenk derfor over hvilke resurser dere har av tid og økonomi og hvordan dere vil disponere disse før dere går i gang. Påberegn uansett å rekruttere en solid stab til å utføre selve kostymeproduksjonen i god tid. Spør bredt: du trenger noen som er dyktige på å sy plagg, men du trenger også noen som kan sy i knapper, patinere, koke kaffe. Kjenner du noen som har lyst til å lære noe nytt eller noen som trenger et nettverk, er det bare å spørre. Om du kan skaffe noen til å holde kurs, kan du søke opplæringsmidler til kostymegruppa di, som igjen kan gå til kostymemateriell til spelet. (FNs bkm 3 og 4)
Du bør også ha noen tanker om hvor dere vil med kostymene på sikt. Skal dere ha et årlig spel, kan du lese noen nyttige tips i siste delkapittel: Å bygge opp et kostymelager. Er oppsetningen bare for i år bør dere ha en plan på hva som skal skje med kostymene i etterkant, slik at de ikke bare ender opp som avfall. (FNs bkm 12)

Til deg som vil designe kostymer og ikke har gjort det før:

Lærworkshop for fantasy spelet Yggdrasil. Kostymeproduksjon for spelet kombineres med sosialt samvær og å lære noe nytt for aktører og bakfolk.
Foto: Thorunn Wikdahl

Å være med å lage teater er samarbeid. Som kostymedesigner er det viktig at du kommer tidlig inn i prosessen med å bestemme hvordan forestillinga skal se ut sammen med regissør, scenograf og ev. lysdesigner. Ta kontakt selv hvis det ikke ser ut til at produsenten tar initiativet.
Bli godt kjent med manus. Som kostymedesigner må du omarbeide den tekstlige informasjonen om karakterene i manus over til et visuelt uttrykk. Kostymene bør både hjelpe skuespillerne til å finne sine karakterer og publikum til å forstå hvilke karakterer de har for seg. Visjonene til regissøren er oftest premissleverandør for de visuelle retningslinjene og derfor er det viktig å ha en god dialog med både regissør og scenograf. Din jobb blir å få frem et kostymeuttrykk som passer inn i helheten av det dere sammen ønsker å formidle.
Gjør research der du samler inspirasjonsgrunnlag. Researchen det kunstneriske teamet gjør på hver sine felt diskuterer dere sammen slik at dere tidlig kan bli enig om hvilke visuelle virkemiddel dere skal bruke for å formidle historien på en tydelig og engasjerende måte. Det kan være å finne en felles fargepalett, et tidsrom eller et sted dere vil ta utgangspunkt i. Det hender vi bruker ulike begrep om samme ting eller bruker samme begrep om vidt forskjellige: Jeg anbefaler deg derfor å bruke bilder i denne prosessen slik at alle kan se hva du snakker om.
I researchfasen kan du f.eks. samle informasjon om perioden og stedet handlingen skal legges til, bilder av hvordan andre kostymedesignere har fremstilt samme periode, eller rett og slett bilder som inspirerer deg! Sett deg inn i hvordan plaggene skildrer sosial og religiøs tilknytning, eller speiler industrielle nyvinninger og politiske strømninger. Det er lurt å ha en grunnforståelse for hva karakterene ville hatt på seg i den tiden spelet er lagt til fordi det gir en viss troverdighet, men det er ikke nødvendigvis slik at historisk korrekthet er selve Fasiten. Kanskje skal det heller være inspirasjon til et moderne utrykk? Publikum kommer sannsynligvis ikke for å bli undervist om stil-trekk ved en periode, men for å bli berørt av en historie som angår dem i dag. Tenk uansett over hvordan de ulike karakterene forholder seg til hverandre. Er noen viktigere for fortellingen? Hvem hører sammen? Hvem har høy/lav sosial status? Andre ting?
Før du går i gang med å tegne kan det også være lurt å lage et strekoppsett med form og farge over de ulike karakterene/gruppene for å gi deg selv oversikt over hvordan de vil fungere sammen. Når du har funnet virkemidlene du vil bruke for å gjøre ulike grupperinger, status, hovedkarakterer ol. tydelig for publikum, kan du begynne å tegne ut hver enkelt. Vis frem design til det kunstneriske teamet underveis så du kan få tilbakemelding på om det du ønsker å si med kostymene er det som blir oppfattet. Det er viktig at kostymedesignene er ferdige og avklart med de andre kunstneriske ansvarlige, før kostymegruppa begynner arbeidet med å produsere, ellers kaster du potensielt bort masse tid og penger!
Når du tegner må du også ha i hodet hvilket budsjett du tenger for, og hvilken grad av erfaring kostymegruppa har. Om det alt finnes et lager på stedet, må du gjerne la deg inspirere av dette. Erfaringsmessig tar det gjerne litt lenger tid å sy enn man tror, og det er heller ikke noe poeng i å lage et eventyrlig design om det ligger langt fra det det realistisk blir til slutt. Å basere seg på omsøm av eksisterende plagg har dessuten noen fordeler som mindre klimaavtrykk og kostymenes levde liv kan gi en fin finish til karakteren du skal lage. (FNs bkm 12)
Som kostymedesigner har du ansvar for å produsere tilstrekkelig informasjon om utførselen av kostymene før systua går i gang. Noen designere leverer veldig detaljerte beskrivelser, mens andre overlater mye tolkning til kostymegruppa. Jo mer uerfaren en kostymegruppe er jo mer informasjon og retningslinjer bør du legge frem for at de skal føle seg trygg nok til å gjøre en god jobb. Design, arbeidstegninger, mønsterreferanser, materialprøver og patineringsreferanser kan være godt å ha med. Husk også å innlemme den som er hovedansvarlig fra kostymegruppa i budsjett med ulike poster for kostymearbeidet.

Til dere som skal være kostymegruppe:

Det er lurt av dere å tidlig finne ut hva de forsjellige medlemmene i gruppa er gode på slik at dere kan fordele oppgaver og få en mest mulig effektiv produksjonsfremdrift. Noen er gode til å sy på symaskin, andre kan kanskje ta mål, lage mønster og klippe, noen er gode på å finne kostymematerialer og tilbehør. Noen kan patinere, andre sy i knapper, noen er gode på oversikt og logistikk og alt dette trengs. Tenk også om det er noen dere vil rekruttere med. Jeg tror alle kan lære å sy på ett eller annet nivå- og så lenge dere har folk i gruppa som har lyst til å bidra, så er det bra både for dere og produksjonen.(FNs bkm 3 og 4)

Til lederen av kostymegruppa:

I noen produksjoner er den som designer også engasjert til å være leder for kostymegruppa. Er det ikke slik må en fra kostymegruppa være leder selv. Lederen skal ha kontakt med designeren og produsenten i forhold til design, budsjett og material. Han/hun må også sammen med produsent, regissør og kostymedesigner sette opp en framdriftsplan for når de ulike kostymene skal være klare i forhold til oppsatt prøveplan. Dersom kostymedesigneren ikke har laget en fullstendig oversikt over alle kostymedeler til alle karakterene, må lederen for kostymegruppa utarbeide denne ut ifra kostymetegningene. Dette er viktig for at du skal få oversikt over hvor mye som faktisk trenger å produseres. Start med å få en oversikt over alt dere har til rådighet fra eventuelle lager og loft. Du må så sette opp et overslag på hvor mye det vil koste for materialer til omsøm, nyproduksjon og leie fra andre aktører. Jo mer du kan gjenbruke jo bedre er det for tidsbruk, økonomi og miljøet. (FNs bkm 12)
Basert på kostymeoversikten og fremdriftsplanen du har satt opp i forhold til prøveplan, bør du så sette opp interne frister i kostymegruppa slik at dere har god kontroll på at alt blir ferdig i tide. Sørg for å til en hver tid være à jour med oversikten over hvordan dere ligger an.

Skaffe, leie, sy?

Dere har en tidsplan, et budsjett, egne ferdigheter og egen tid. Hvordan skal dere på best mulig måte få alt i havn? Kanskje kan man høre om noen har gamle klær, stoff, gardiner og andre materialer som kan doneres til kostymegruppa blant de andre i spelet, venner eller familie? Det finnes alltid noen som ønsker å rydde et loft! Kanskje kan dere leie eller låne grunnkostymer fra nabospelet? Dersom dere har eget tilbehør, overkjoler eller kapper, får dere likevel et annet uttrykk enn de. Kanskje kan grunnkostymer være et felles ansvar, slik at begge spel sparer tid og penger? (FNs bkm 12) Dere må i så fall undersøke mulighetene for om dere kan endre på kostymene som lånes. For eksempel med tilpassing av form eller med enkel applikasjon av dekor. Hold god oversikt over hva som er lånt, for dette skal leveres tilbake! Skriv detaljerte lister, ta bilder eller sy i en ulltråd på innsiden med egen farge for hver utlåner. Det er ikke alltid en husker så godt som en tror! Spør også ekstra med tanke på åndsverk. Den som har designet kostymene må faktisk gi tillatelse til at dere kan låne dem.
Er grunnkostymet slik at aktørene kan bruke noe de har hjemme selv eller må det syes? Et arbeidsmengden for stor til at kostymegruppa greier det? Kan du isåfall finne et enkelt mønster, klippe ferdig stoffet, lage en arbeidsbeskrivelse og sende med alle aktørene hjem slik at alle f eks må sy sin egen serk? Eller dere kan låne/leie en skole for en helg, og la alle aktørene komme dit for å sy? Det kan legges opp som et sykurs, de som er usikre kan få hjelp, dere får unna mange grunnkostymer på en gang og kan samtidig ha det sosialt og gøy. (FNs bkm 3 og 4) Kanskje kan man hente ut voksenopplæringsmidler som kan gå til kostymematerialer? Eller kanskje har dere akkurat passe med tid og penger til at dere kan sy alt som skal syes selv? Husk at en del kostymer kan du finne utgangspunkt til brukt i din lokale butikk eller på finn.(FNs bkm 12) Diskuter uansett hva som virker som den beste løsningen for dere.
Om dere går for nyproduksjon er det utallige muligheter å velge mellom både når det gjelder halvfabrikata og stoffer. I teaterproduksjon har det ofte vært brukt billige materialer, men billig trenger ikke alltid å bety bra. Strekk produksjonen så langt det går for å ta så gode valg som dere kan. Jo mer dere kan kjøpe av materiell som er produsert på en etisk og bærekraftig forsvarlig måte, jo bedre er det. Diskuter gjerne dette innad i gruppa og med fagpersoner. Det er ikke grønt alt som glimrer og det er lov å bruke sunn fornuft. (FNs bkm 8)

Mål, mønster, søm

Start med å ta nøyaktige mål av skuespillerne. Målene må oppbevares slik at de er tilgjengelig for alle som skal klippe, sy eller låne inn kostymer, men ikke slik at de er tilgjengelig for hvem som helst. Ulike måleskjema kan søkes opp på nett.
Skal du lage mønster så prøv å tenk så enkelt som mulig. Dersom masse skal produseres, går det raskere jo enklere det er, husk at ikke alle er like gode til å sy heller. Finn deg et godt grunnmønster som du kan jobbe ut ifra.
Det sparer tid å tenke masseproduksjon: Noen klipper, noen syr rundt/overlocker, noen fester ermer på boler og syr sidesøm, mens noen fester mansjetter og kraver. En annen dag er det kanskje bukser som står for tur. Du må gjerne også tenke mønster ut ifra hva som gir lite avklipp, altså avfall. Før i tiden hadde til og med kostbare ballkjoler opp til flere skjøter i en mønsterdel for å utnytte stoffet, det kan vi gjerne gjeninnføre, og gjør du det litt nennsomt trenger det heller ikke å synes spesielt godt. (FNs bkm 12) Det finnes også flere sider og grupper for kostymeinteresserte som dere kan dra nytte av på nett. Blant annet er det flere som tilbyr gratis mønster.
Lag deg en strategi for hva du skal gjøre med stoffrester: Dette skal ikke sorteres som vanlig restavfall, men bør gå til tekstilgjenvinning. Noen biter er kjekke å ha til reparasjon og omsøm. Noen er for små til at dere kan bruke dem, men kanskje litt store til å kaste? Hør med barnehage, skole, eller eldresenter om de ønsker tekstilrester til formingsaktiviteter, så gir du restene nytt liv. (FNs bkm 12)
Når du syr er det viktig at du tenker teater og ikke husflid. Bruk mer sømrom enn på et vanlig plagg slik at du kan justere det en størrelse opp om nødvendig. Det er ikke så farlig om en søm blir litt skjev eller om oppleggskanten blir litt rar, husk at de skal sees på lang avstand. Men ikke slurv med følgende: Kast alltid over alle deler, eller overlock, før, ikke etter, de er sydd sammen, dette gjør at du raskere kan legge inn og ut et plagg ved behov. Forsterk med dobbel søm og/eller legg inn egg/kiler under ermer og i skritt. Uansett om en karakter skal være lurvete må plagget være sydd så de tåler hard bruk! Å gjøre noe fillete gjøres derfor etter at plagget er solid sydd. Solid sydd betyr derimot ikke at det skal være umulig å sprette opp! Det er en stor fordel at plagget er lett å sy ut og inn, stinglengde 2,5-3,5 er passelig. Neste gang skal rollen kanskje spilles av noen med en annen kroppsfasong, eller hva om en av skuespillerne blir syk og du må sy om til en understudy på dagen? Da er det viktig at plagget er sydd på en så enkel og ryddig måte at det lett kan tilpasses på nytt, så sparer du både tid og penger neste år og neste år. (FNs bkm 12)
Når det gjelder rekkefølge av kostymeproduksjon råder jeg deg til å starte med det vanskeligste først så du får god tid på dette. Ha også en tanke for karakterenes hierarki når dere lager kostymene: Er det et bygdespel der det skal komme en storkar, er det ikke nok at han har en hvilken som helst dress for å signalisere dette. Om dressen sitter godt får han autoritet, men dersom den ikke passer vil virkningen bli en annen. Vær derfor ekstra nøye med tilpasning av kostymene til autoritetspersoner slik at publikum også forstår at de er det.

Kostymene må reflektere levd liv

Jeg har opplevd at det kan være hardt for enkelte å flekke til plagg de har hatt mye strev med å sy. Men dersom det kommer en hær rett fra et slag med hvitstivet skjorte og press i buksene, blir ikke dette veldig troverdig. Det er her patineringen kommer inn i bildet og du kan jukse mye med farger og nedbryting av overflater på et plagg. Patinering er det samme som overflatebehandling. Hvor og hvordan vi illuderer slitasje og skitt på et kostyme forteller noe om hvordan plagget har blitt brukt. Dette igjen kan fortelle oss om hvor karakteren har vært og hva han eller hun har drevet med. En kan også fremheve eller skape tekstur i plagget, noe som gjør et glatt eller ensfarget stoff mer spennende på scenen. Det er viktig å huske at lang avstand og lyssetting kan viske vekk mange detaljer fra kostymene. For å få en troverdig patinering, er det beste å prøve ut på noen plagg og så sette dem på scenen i riktig lyssetting. Kanskje er spelet i dagslys og ikke lyssatt, da trenger dere kanskje mindre kontraster, men den beste måten er uansett å teste for å se hva som fungerer. Ha en tanke for hvordan du vil kombinere inn lånte kostymer som heller ikke kan patineres, når du vurderer totaluttrykket.
Patinering og farging er ofte det som gjør et plagg mindre miljøvennlig. Når du farger, les deg gjerne opp på hvilke alternativer som er tilgjengelig og som du tror vil gi riktig resultat. Tilpass mengden så du ikke bruker mer enn du trenger og velg så miljøriktig du kan. Avfall fra farging havner ofte i avløp og det er bra å minimere avfall fra fargeprosessen så mye som mulig. (FNs bkm 6)

Spilleperioden og videre liv

Kostymegruppa bør assistere med påkledning under prøvene (og forestillinger?) for å hjelpe skuespillerne å få riktig kostyme til rett tid. Ikke alle er like vant til å bli kostymert så det kan være godt å ha i mente at kostymene ikke skal få skuespillerne til å se pene ut privat, men kostymene skal hjelpe aktørene til fremstå riktige i spelets kontekst. Dersom det skulle oppstå noe i prøveperioden som gjør at det er ønskelig at deler av et kostyme endres, må kostymedesigneren spørres om tillatelse til dette, da kostymedesignet er et åndsverk. Noen fra kostymegruppa bør også se prøvene for å sjekke at alt er i orden og se til at kostymene bæres riktig. Leder har ansvar for å se over at ingenting mangler, det er lurt å notere under gjennomganger for å holde oversikt. Under prøver og forestilling bør det alltid være noen tilgjengelig til å hjelpe med skift og/eller være parat til å foreta fortløpende reparasjoner.
Etter spelet er avsluttet, starter man med å skille ut hva som skal renses, vaskes eller luftes. Det viktig at lånte kostymer leveres tilbake i god stand til de som har lånt ut til dere. Vask og reparasjon kan være nødvendig for å fortsatt få lov til å låne til neste år! God lagring av egne kostymer er også viktig, kostymene må være rene og tørre. Skal alle vaske sitt eget eller skal dere vaske alt? Det kan være lurt å krysse av på lister hvem som har levert inn kostymene sine til dere, slik at dere vet hvor dere skal starte å lete når ikke alt er på plass. En ryddig avslutning gjør det mye lettere å starte på igjen neste år. Bruk parfymefritt vaskemiddel, så unngår du allergiproblematikk. Har dere kostymer dere ikke lenger har bruk for etter årets spel? Ta en vurdering av kvalitet og stand. Skal dere arrangere en auksjon eller et loppemarked? Kan dere donere det til den lokale teatergruppa, eller andre lokale institusjoner som har behov for kostymer. Eller skal de rett og slett være materiale for omsøm i neste års oppsetning? (FNs bkm 12)

Å bygge opp et kostymelager

Du trenger ikke få alle kostymene på plass over natten. Både tidsmessig og økonomisk er det lurt å tenke langsiktig. Å starte med kostymene til hovedrollene er et godt utgangspunkt, men tenk helhetlig: Det er heller ikke ønskelig at hovedrollene ser ut som de kommer fra en mye dyrere og helt annen produksjon enn koret! Tenk på hva som er det minste man må gjøre for at kostymene skal se riktige ut og samtidig utgjøre en god helhet. Kanskje kan dere dekorere kostymene mer neste år?
Essensielt for oppbygningen av et kostymelager er at dere har et godt lagerrom. Kanskje finnes det et rom på en skole, samfunnshus eller kanskje det er noen som har et ledig rom hjemme? Hovedsaken er at det er tørt og stort nok til at det er lett å holde orden. Det er lurt å investere i gode oppheng, slik at kostymene til enhver tid kan henge. Det sparer plass, gjør tilgangen og oversikten lettere, og kostymene får nok luft til å holde seg tørre og fine. Om dere kan samarbeide med en annen lokal aktør, kan kanskje kostymene også få være i bruk igjennom året på andre ting, mot at dere får husrom til lager? (FNs bkm 12)
Det er også lurt å ha en god arbeidsplass med godt lys og store bord tilgjengelig. Da kan dere raskt kan ta unna reparasjoner, omgjøringer og andre forefallende oppgaver. En arbeidsstasjon som er dedikert til kostymearbeidet er ikke avhengig av noens stuebord, og dere har en god plass å arbeide hele året.
Om dere ønsker å bygge opp en solid kostymegruppe kan det være lurt å bygge opp sin egen kompetanse. Å se andre spel for å se hvordan andre løser ulike utfordringer er både en nyttig og sosial aktivitet. Kanskje kan dere ta kontakt med den lokale kostymegruppa til spelet dere besøker for å dele ulike erfaringer. Et kostyme- eller sømkurs kan også være en god investering. Et slikt kan legges i god tid før oppstart av neste åres produksjon slik at dere blir best mulig skodd for jobben dere skal gjøre. (FNs bkm 3 og 4)
Ellers vil jeg ønske dere lykke til. Den beste måten å lære på er som regel bare å kaste seg ut i det!


Artikkelforfatteren er frilanser kostymedesigner ved Teateratelier Design og Produksjon.
Hun har designert og produsert kostymer til ulike produksjoner innen teater, dans, film og TV.

Relevant lesestoff:


Kostymedesigner