Lenker


Her er en foreløpig oversikt over sentrale regionale og nasjonale aktører i teaterfeltet.

For oversikt over teaterrelaterte utdanninger, se nederst på sida

Oppdatert 29.1.2023


A


Agder Nye Teater

Agder Nye Teater (ANT) er et teater og scenekunstkollektiv med base i Arendal. De arbeider for å lage, vise og spre scenekunst i Agder - og fra Agder videre ut i landet.


Assitej

Assitej Norge er en medlems-organisasjon som fremmer profesjonell scenekunst for et ungt publikum – i hele verden.


B


BIT Teatergarasjen

Bergen Internasjonale Teaterfestival (BIT) ble startet opp av studenter ved teatervitenskap i Bergen i 1983/84. I 1984 ble første festival, Teatertreff’84 arrangert, med en stor åpningsmaraton på Torgallmenningen, noe som ble gjentatt ved flere anledninger på åttitallet.


Black Box Teater

Black Box teater ble grunnlagt i 1985. Det er et av programmeringsteatrene i Norge som produserer og presenterer internasjonal og norsk samtids-scenekunst.


Brageteatret

Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud holder til på Union Scene i Drammen og har som formål å tilby profesjonell scenekunst til hele befolkningen i fylket.


Buskerud Teater

Formålet er fortsatt det samme i dagens Buskerud Teater, som det seneste året har vært gjennom en omorganisering hvor fem private stiftelser har blitt til én, med en administrativ leder og fire kunstneriske ledere i hver av de fire regionene av Buskerud. Modellen er unik på landsbasis og sikrer amatørteatret i Buskerud særs gode levevilkår. Buskerud Teater er i utvikling og driver i disse dager og staker ut veien for fremtiden, men en ting kommer ikke til å endre seg – det er for å styrke og utvikle amatørteatermiljøet i Buskerud.


C


Cirka Teater

Cirka Teaters forestillinger varierer i størrelse, fra mindre turnéforestillinger og produksjoner i samarbeid med institusjoner, til store utendørs evenementer. Alle kjennetegnes av et lekent visuelt språk.


Creo

Med over 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Creo arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.


D


Danseinformasjonen

Danseinformasjonen er det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst.


Danse- og Teatersentrum

Danse- og Teatersentrum har som formål å være et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.


Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.


Den Nationale scene

Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Den Nationale Scene skal skape engasjerende, underholdende og samfunnsrelevant teater, og tilby et bredt repertoar av høy kunstnerisk kvalitet.


Det Andre Teatret

Det Andre Teatret er nesten som et ordentlig teater - bare litt morsommere!


Det Norske Teatret
Det Norske Teatret er eit lag med avgrensa ansvar, som har til føremål å syna fram skodespel på norsk mål i bygd og by.


Det Samiske Nasjonalteateret

Det Samiske Nasjonalteatret er den eneste profesjonelle teaterinstitusjonen i Norden som konsekvent bruker samisk som scenespråk. Teatret er et turnéteater som flere ganger i året turnérer i hele det samiske området i Norge, Sverige og Finland, noen ganger også Russland. I tillegg gjør teatret jevnlig turnéer utenfor Norden for å synliggjøre samisk kultur også internasjonalt.


Det Vestnorske Teateret

Det Vestnorske Teateret er eit teater for alle som bur i Vestlandsregionen. Teateret har fast scene i Bergen sentrum, men er også eit turnérande teater.


Den unge scenen

DUS - Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom.


Drama- og teaterpedagogene

Drama- og teaterpedagogene arbeider for å fremme drama/teater som kunstfag og læringsform i utdanningsløpet.


Dramas

Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge. Dramas bistår med manusformidling og rettighetsklarering for amatørteatre og skoler/kulturskoler.


Dramatikerforbundet

Dramatikerforbundet er en interesseorganisasjon for forfattere som skriver for scene, film, TV, radio og spill. Forbundets formål er å ivareta og fremme norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser, samt å styrke opphavsretten, og å være et sosialt og faglig samlingssted.


F


Fagforbundet Teater og Scene

Fagforbundet Teater og Scene er en landsdekkende forening i Fagforbundet, og organiserer teknisk, administrativt og kunstnerisk ansatte ved scenekunstvirksomheter i hele landet.
De har medlemmer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, fra Bergen i vest til Kautokeino i øst.


Frilynt Norge

Frilynt Norge, stiftet i 1965, er Norges største teaterorganisasjon for både barn, ungdom og voksne.


Figurfestspillene

Figurfestspillene i Tønsberg er en norsk figurteaterfestival som arrangeres av UNIMA Norge, sammen med lokale krefter og frivillige.


Figurteatret i Nordland

Figurteatret i Nordland er et internasjonalt produksjonssenter for figurteater.


Folketeateret

Folketeateret er en privatdrevet musikk- og teaterscene i Oslo sentrum.


Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.


G


Grenland Friteater

Grenland friteaters mål er et teater som er levende og som kommuniserer på tvers av språklige og kulturelle skiller, og sterkt nok til ikke å la seg knekke av tilfeldige motesvingninger.


Grusomhetens Teater

Grusomhetens Teater lager forestillinger innenfor den fysiske tradisjon og henter grunnleggende inspirasjon fra Antonin Artauds visjoner for et anatomisk teater.


H


Haugesund Teater

Med et bredt spekter av forestillinger av nasjonal og internasjonal klasse vil Haugesund Teater være tilstede for publikum hele året. Vi underholder og utfordrer publikum mens vi tar pulsen på samtiden. Haugesund Teater er fordypningsrommet der vi stiller spørsmål om hvem vi er og hvorfor. Vi tenker langsiktig på vår rolle i kulturlivet.


Hålogaland Amatørteaterselskap

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstfeltet.


Hålogaland Teater

Hålogaland Teater er regionteatret for Troms og Finnmark, og ble grunnlagt i 1971.


K


Kattas Figurteater

Kattas figurteater AS holder til i Tønsberg.


Kulturalliansen

Kulturalliansen er ei samanslutning for frivillige kulturorganisasjonar, stifta 5. september 2016. Til grunn for stiftinga låg eit utgreiingsarbeid som hadde strekt seg over perioden november 2015 til september 2016, der det ein kartla ønskje, behov og arbeidsoppgåver for ei felles samanslutning for kulturfrivilligheita.


Kulturproduksjoner

Kulturproduksjoner er en teatergruppe som lager teater for store og små.


Kulturtanken

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for
Den kulturelle skolesekken (DKS).


N


Nationalteateret

Nationaltheatret skal være en tydelig deltaker og et kraftsenter i samfunnet, gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer, og ved å være en sentral kilde til nasjonens identitet og utvikling.


Nettverk for regionale teaterråd

NRT er et nettverk bestående av 6 teaterråd: Oslo Teatersenter, Rogaland Teaterråd, Vestfold Teaterråd, Trøndelag Teatersamling, Foreningen for amatørteater i Agder og Viken Teaterråd.


NOPA

NOPA , Norsk forening for komponister og tekstforfattere , er en interesseorganisasjon for opphavere til musikkverk.


Nordland Teater

Turnéteatret Nordland Teater betjener hele Nordland fylke, hvor de årlig normalt underholder mer enn 30.000 publikummere fordelt på 300 forestillinger.


Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre.


Norsk Amatørteaterforbund

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.

 


Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening har vært og skal være en tydelig stemme i norsk kulturliv, med aktivitet bygget på kunnskap.


Norsk Revy

Norsk Revyfaglig Senter Senter er Norges fagsenter for revy. Hovedoppgaven er å fremme norsk revy innen kulturpolitikk, revymiljøet og hos publikum for øvrig. Målet er å spre og styrke revysjangeren over hele landet.


Norske Historiske Spel

Norske Historiske Spel er en medlemsorganisasjon for historiske spel og friluftsspel i Norge.


Noregs Ungdomslag

Noregs Ungdomslag (NU) vart skipa i 1896 og er ein kulturorganisasjon med omlag 14 000 medlemmer og 380 lag i heile Noreg. Ungdomslaga har eit stort mangfald av aktivitetar, og ingen lag er like.


Norske Festivaler

Nettverksorganisasjon for norske kunst- og kulturfestivaler.


Norske Kulturarrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 400 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.


Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. Vi organiserer over 1500 skuespillere.


Norske Scenografer

Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere i Creo.


Norsk Kulturskoleråd

Norsk Kulturskoleråd ble stiftet i 1973, og er en interesse- og rådgivningsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Medlemmene er kommuner som eier og driver kulturskoler.


Norsk Teater- og Orkesterforening

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst.


Nye Hjorten Teater

Nye Hjorten Teater er et nytt privateid teater i Trondheim som vil produsere helt unike teateropplevelser for folket.


O


Oslo teatersenter

Oslo teatersenter (OTS) er til for bredden i scenekunstfeltet – fra grasrota til det profesjonelle.


P


Periskop

Periskop er et tverrfaglig tidsskrift om kunst for barn og unge.


Proscen

Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og har base i Bergen.


R


Regiforbundet

Regiforbundet er en politisk nøytral forening som har til formål å arbeide for medlemmenes interesser – kunstnerisk og økonomisk.


Riksteatret

Riksteatret er hele Norges teater. Riksteatret spiller på ca 70 steder over hele landet, men har også forestillinger i Nydalen før og etter turné.


Rogaland Teater

Rogaland teater ble etablert I stavanger I 1947 og har markert seg som et av de ledende teatrene I Norge.


Rosendal Teater

Rosendal Teater er et teater for annerledes teaterkunst. Et fritt rom for kunstnere til å eksperimentere og for publikum til å reflektere.


Rosegården teaterhus

Et komplett teaterhus med både produksjon- og visningslokaler. Huset drives av Foreningen for Amatørteatre i Agder (FATA).


S


Scenefolk

SceneFolk er et nettverk for aktører som driver med alle sjangre innen revy, teater, dans og andre sceniske uttrykk i Norge.


Sceneinstruktørene i Nordland

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.


Scenekunst

Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk.


Scenekunstbruket

Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge.Sceneweb

Sceneweb er et nasjonalt historisk arkiv for norsk profesjonell scenekunst.


Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993, og er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter.


Syv mil

Syv mil består av kreative produsenter som brenner for profesjonell scenekunst. Samlet har de bakgrunn fra teatervitenskap, litteraturvitenskap, digital kultur, produsentkunnskap, dramaturgi, dans, teater, musikk, tekstbehandling, psykologi, filosofi, antropologi, forretningsutvikling - og til og med fra helse og idrett.


T


Tema Teater

Tema Teater er en profesjonell scenekunstenhet i Oppland


Teater Fusentast

Opprinnelig et omreisende figurteater for barn og ungdom, har det etter hvert utvidet sitt spekter til visuelle teaterformer for all slags publikum, oftest med samfunnsmessig brodd.


Teater Ibsen

Teater Ibsen er et profesjonelt teater som ønsker å gi publikum opplevelser de husker.


Teater i fjellregionen

Teater i Fjellregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Tynset, Tolga, Os, Rendalen, Folldal og Alvdal. Teateret har som oppgave å være en pådriver og en ressurs for ulike teaterprosjekter i regionen.


Teater i Glåmdal

Teater i Glåmdal produserer teater i de sju Glåmdalskommunene gjennom egenproduksjoner, samarbeidsproduksjoner, gjestespill, pedagogisk virksomhet og konsulentvirksomhet


Teater Innlandet

Teater Innlandet AS har som formål å være et profesjonelt teater for Innlandet og skal formidle scenekunst av høy kvalitet.

Teatret skal, i egen regi og i samarbeid med andre aktuelle aktører, produsere og programmere scenekunst og bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv.


Teater Joker

Teater Joker er et fritt scenisk kompani med en overordnet målsetting om å skape ny scenekunst, gjerne i samarbeid med en dramatiker om utviklingen av manuskriptet.


Teater Manu

Teater Manus visjon er å bli verdens beste teater med utspring i døves kultur og språk.


Teater Vestland

Teater Vestland, tidlegare Sogn og Fjordane Teater, er eit nynorsk institusjonsteater lokalisert i Førde i Sunnfjord, og er eit regionteater med turnéverksemd i Vestland fylke.


Teatret Vårt

Teatret Vårt presenterer et repertoar av moderne og klassiske skuespill for barn, unge og voksne – av høy kvalitet. Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som henter skuespillere fra andre teatre - og som gjestespiller på andre scener.


Thesbiteateret

Thesbiteateret ble startet i 1972 av den italienske regissøren Gianni Lepre, den gang under navnet Tønsberg alternative teater.


Tigerstadsteatret

Tigerstadsteatret
Tigerstadsteatret er et teater for barn og unge i Oslo.


Trafo.no

Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge mellom 15 og 25 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse. Trafo støtter opp om unge kunstnere som tar selvstendige initiativ og skaper egne prosjekt – uavhengig av kunstform, sjanger eller uttrykksform.


Trøndelag Teatersamlag

Trøndelag Teatersamlag er en åpen og demokratisk interesseorganisasjon
for alle frivillige spel, teater- og revylag i Trøndelag fylke.


Trøndelag Teater

Midt-Norges største kulturinstitusjon med fem spillescener, hvor en av dem - Gamle Scene - er Nordens eldste, fra 1816.


Turneteatret i Trøndelag

Turnéteatret i Trøndelag eies av Trøndelag fylkeskommune og har base i Verdal. Vi produserer og formidler profesjonell scenekunst i hele fylket. Teatret er også et kompetansesenter for fylkets amatørteatre.


U


Unge Viken Teater

Et teater for barn og unge og de voksne i deres liv


V


Verdensteateret

Verdensteateret is an artist collective based in Oslo.


Vestlandske teatersenter

Vestlandske Teatersenter (VT) ble etablert 07.12.1967, og er et regionalt kompetansesenter for teater og drama. VT vil gjennom sine aktiviteter at så mange som mulig skal få spille teater, lære om teater, se teater og bli inspirert av teater.


Viken Teaterråd

Viken Teaterråd er en interesseorganisasjon for amatørteateret i Viken og er økonomisk støttet av fylkeskommunen.


Ø


Østfold Internasjonale Teater

Østfold Internasjonale Teater (ØIT) er ett av tre institusjonsteatre i Viken fylkeskommune. Teateret holder til daglig til i moderne lokaler på «Værste», en tidligere industritomt like ved Fredrikstad sentrum.

ØIT er et turnerende teater med lokalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.


Å


Åarjelhsaemien Teatere

Åarjelsaemien Teatere arbeider for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur står sentralt i alt arbeid. Teatret fortsetter det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side, og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge.


Lenker til teaterrelaterte utdanninger


Utdanningene gir innblikk i blant annet dramaturgi, skuespill, film- og teaterhistorie.

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling.

Lysteknikeren er med på å utforme belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.

Som student ved Teater og drama i Volda får du ei solid og allsidig utdanning i eit utøvande og svært aktivt fagleg miljø.


Oppdatert 29.1.2023