Lensmann / politi


Når dere har fått tillatelse hos kommunen - eventuelt en privat grunneier - til å bruke området, er det på tide å kontakte lensmann eller politi.

Hvis arrangementet er slik at

  • det blir behov for trafikkregulering eller
  • at det blir så stort at det blir nødvendig med vakthold av hensyn til ro og orden

skal det søkes om tillatelse i god tid. For alle andre arrangementer som er allment tilgjengelige, gjelder meldeplikt.

Meldeplikt:

Den som vil benytte offentlig sted til et arrangement, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette. Meldingen bør inneholde opplysninger om arrangementets formål, omfang, ansvarlig arrangør (navn, adresse, telefon), tidspunkt, avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende inn melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke foregår på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikt gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av foreninger eller lignende.

Søkeplikt:

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelig ferdselsreguleringer eller vakthold, må i god tid på forhånd søke politiet om dette.


(Kilde: Politiloven og skjema «Melding til politiet», Sør-Trøndelag Politidistrikt)