Musikk i en teaterproduksjon

av Kyrre Havdal


Modellen viser de vanlige kommandolinjene på musikkfeltet i en spelproduksjon:

Komponist

Arrangør

Orkesterleder

Repetitør

Musiker

Noen av disse funksjonene kan ivaretas av samme person. Et eksempel på dette er kombinasjonen komponist/arrangør.

Komponisten legger frem partitur1) som det er opp til orkesterleder å bearbeide(tilrettelegge). Dersom komponisten kun legger frem klaveruttog2), må bearbeidelsen gjøres av arrangør.

Når prøvene er i gang, er det viktig å ha repetitør til stede på alle prøver som innbefatter musikk. Repetitør er en erstatning for orkester under prøveperioden (billigere å lønne en person enn et helt orkester). Det er viktig med god dialog mellom orkesterleder og repetitør, slik at ikke alt blir forandret i det orkesteret kommer inn i produksjonen.

Under prøvene er det repetitørens oppgave å påse at komponisten og orkesterlederens intensjoner blir ivaretatt. Det er vanlig at musikere kommer inn i sluttfasen av produksjonen .Da bør det musikalske uttrykket allerede sitte godt hos solister og kor etter grundig arbeid med repetitør.

Det anbefales også å gjennomføre en såkalt «sitteprøve» med orkester og aktører før men flytter orkesteret til spillestedet. Lydbildet vil oppleves annerledes for aktørene når orkesteret er på plass, og man vil spare seg mye tid og frustrasjon knyttet til dette om man setter av prøvetid til musikalsk gjennomgang først. Dette fordi det er mye lettere å renske opp i ting i et øvingslokale enn f.eks på en større spelscene utendørs.

Under prøve- og spille perioden fungerer orkesterlederen også som bindeledd mellom orkester og regissør; ansvarlig for å formidle regissørens intensjoner til orkesteret, men samtidig ivareta orkesterets «behov», for eksempel pauser, beskjeder etc.


1) Partitur: en samlet framstilling av de forskjellige stemmene i et musikkverk.

2) Klaveruttog: de notene som repetitør forholder seg til under prøvene. Det er en reduksjon av partituret, hvor de viktigste elementene( melodisk, rytmisk) er arrangert for piano.

Relevant lesestoff:


Komponist