PR / Markedsføring

Av Idar Lind

 

PR / marknadsføring på internettet og i sosiale media er skild ut som ein eigen artikkel.

 • Start tidlig
 • Lag plan for marknadsføringa
 • Tenk evaluering heile tida

Å drive PR er forskjellig i eit lite lokalmiljø og i eller nær ein by. Denne artikkelen prøver å ta omsyn til begge delar, men alt er ikkje gyldig for alle spel.

Dei tre hovudprinsippa for marknadsføring er: Bli synlig, bli synlig og bli synlig. Det er ikkje ein god idé som får publikum til å dukke opp, det er summen av mange.

Det er umulig å starte for tidlig med marknadsføringa av spelet. Etabler ei marknadsgruppe for dette, gjerne eit år i forvegen. Den marknadsansvarlige er leiar for gruppa.

Lag ein marknadsføringsplan med tiltak, datoar, kven som skal vera med på arbeidet og kven som er ansvarlig. Hugs frå første dag at både dei gode og dei dårlige erfaringane skal brukast neste gong. Evaluering er viktig!

Lag eit budsjett for all marknadsføring og søk gjerne ein sponsor, kommunen eller andre instansar om stønad direkte til dette. Med eit trykkeri eller ei avis som sponsor, kan spelet få svært gode rabattar på trykksaker.

Det er fornuftig å ha nokon i gruppa med erfaring frå marknadsføring og design. Alternativt eller i tillegg er det lurt å engasjere eksterne folk, sjøl om dette kostar pengar. Marknadsføring er eit fag som det tar tid å meistre, det same gjeld visuell utforming.

Ei generelt punkt som gjeld all marknadsføring er korrekturlesing. Dette gjeld all tekst og all visuell utforming, alltid. Ved presentasjon av involverte personar er det viktig at desse får lesa gjennom teksten før publisering.

Relevant lesestoff:

PR / marknadsføring på internettet
- av Idar Lind.

Markedsføring av spel
av Gunnhild Reinskou.

Marknadsansvarlig

Marknadsgruppe

Logo

 • Blikkfang
 • Lett å gjenkjenne
 • Assosiasjonar

Ein logo skal fungere som del av noko større, på plakatar, brosjyrar, nettsider og i annonsar, men må også fungere aleine. Normalt vil ein logo gi klåre assosiasjonar til prosjektet, altså til staden, handlinga, historiske personar eller anna. I andre tilfelle kan logoen berre vera eit godt blikkfang, men få meining for den som har sett stykket.

Plakat

 • Blikkfang
 • Motiv = varemerke
 • Ikkje for mykje informasjon

Plakaten må ha eit motiv som blir lagt merke til på avstand, slik at folk stoppar for å sjå nærare på den. Bodskapen må vera lett å oppfatte. Det heng ofte fleire plakatar samla, så den må på ein eller annan måte skilje seg ut.

Motivet på plakaten vil normalt fungere som varemerket for årets spel, det skal skape ein gjenkjenningseffekt ved annonsering og på anna PR-materiell.

Plakaten bør ikkje innehalde for mykje informasjon i form av tekst:

 • Tid og stad for spelet
 • Forfattar, komponist og instruktør
 • Andre viktige namn (hovudroller)
 • Korleis det er mulig å skaffe billettar
 • Internettadresse for meir informasjon

Effekten av ein plakat er størst når den heng overalt og blir sett ofte. Ein altfor stor plakat kan vera ei ulempe, da er det ikkje alltid like lett å finne plass. Der det er mulig, kan det heller henge minst to plakatar ved sida av kvarandre.


Flygeblad / brosjyre

 • Profesjonell trykking
 • Allsidig informasjon
 • Gode illustrasjonar

Ein brosjyre treng ikkje vera større enn eit bretta A4-ark, altså fire A5-sider. Profesjonell trykking er ein fordel. Dette gir betre kvalitet enn kopiering – og det gir eit sterkare inntrykk av kvalitet. Det siste er viktig både for publikum og for sponsorar. Prisen er liten for å trykke ein del hundre (eller tusen) ekstra. Det er betre å ha for mange brosjyrar enn for få.

Framsida bør ha same motiv og same basisfakta som plakaten. Med mange medverkande vil det vera upraktisk å liste opp alle. Det vil vera naturlig å presentere eventuelle profesjonelle, men det er viktig at også amatørane er representert. Brosjyren bør i kortform gi den historiske bakgrunnen for spelet og eit grunnriss av handlinga.

Illustrasjonane er minst like viktige som teksten. Portrett av dei som spelar hovudrollene er ikkje nok. Ulike element vil appellere til ulike personar. Foto av barn vil vise at dette er ei familieforestilling. Hestar, båtar og dansarar vil gjera ulike personar nysgjerrige. Litt fart og action er også attraktivt.

Ved første gongs framføring må det tidlig eksistere nok kostyme, slik at det er mulig å arrangere fotografering. Ved seinare oppsettingar kan det vera naturlig å bruke foto frå forestillinga. Sørg derfor for at ein flink fotograf tar mange bilete under prøver og forestillingar. Fotografering av årets aktørar i kostyme og aktuelle positurar er likevel aktuelt.

Og: Les grundig korrektur. Det hender at premieredatoen er feil, at namn på aktørar manglar eller er feilskrivne, at historiske fakta ikkje er sjekka med forfattaren og så vidare. Send utkastet til korrekturlesing hos flest mulig før trykking.


Spreiing av brosjyre

 • Postkasser
 • Bibliotek
 • Turistkontor
 • Offentlige kontor
 • Frisørar, legekontor og liknande
 • Bedrifter
 • Lag og organisasjonar

Totaldistribusjon til alle husstandar gjennom Posten kostar pengar. Idrettslag eller andre kan også gjera jobben mot betaling. Når spelet sjøl organiserer utdelinga, lønner det seg å snakke med nokon som har erfaring med utdeling av menigheitsblad eller reklame. Desse har gjerne faste ruter og veit kor mange brosjyrar som skal til. Totaldistribusjon vil sjeldan vera aktuelt på større stadar.

Medarbeidarane i spelet kan ta med PR-materiell til arbeidsplassen sin, til kor- og korpsøving og liknande, men planlegg denne utdelinga og prøv å kartlegge det som faktisk blir gjort. Det er dumt om den største bedrifta i regionen blir glømt, berre fordi ingen tilsette der har ei rolle i spelet.


Annonsering

 • Aviser
 • Andre trykksaker
 • Lokal-TV
 • Nærradio
 • Kino

Dette punktet er avhengig av lokale forhold. Når avisa på staden er utan konkurrent, kan det vera mykje hjelp å få i annonseavdelinga i avisa. Dette kan gjelde både utforming og plassering av annonsen. Mange stadar er lokalavisa del av eit konsern som dekker ein region. Her er det ofte mulig å få ei pakkeløysing som gjeld fleire aviser og / eller lokal-TV. Generelt er det kvantumsrabattar på annonsering. Sjekk tidlig leveringsfristane for annonsemateriell.

Andre trykksaker kan vera medlemsblad for lag- og organisasjonar, reklameaviser og menigheitsblad. Vurder pris og nedslagsfelt. Utgifter til annonsering er uungåelig, men kan fort bli for stort.

Det vil ofte vera lettare å få sponsorar direkte kopla til annonsering enn til produksjonen generelt.


Presse / media

 • Pressemateriell og pressekonferanse
 • Lokal- og regionaviser
 • Riksaviser
 • Lokal-TV
 • Riksdekkande TV
 • Nærradio
 • NRKs lokalsendingar
 • Riksdekkande radio
 • Andre publikasjonar

Det vil vera naturlig å arrangere ein pressekonferanse, men individuell kontakt er vanligvis meir effektivt. Ei avis vil helst ha ei vinkling som er ulik den konkurrenten har, og journalistane vil sleppe å skrive at «enno ein gong blir det urpremiere på eit spel som er nøyaktig likt dei mange hundre som er framført før» eller «dette er nøyaktig det same spelet som vi skreiv om i fjor».

Driv systematisk jakt på innfallsvinklar som kan interessere media. Kva er unikt med akkurat vårt spel? Kva er nytt frå i fjor? Journalisten kan vera meir interessert i statisten som stiller på prøve med gipsa fot, enn for ein innleigd skodespelar frå Nationaltheatret. I 2012 førte ein skadd hærmann under prøve på Stiklestad til mange medieoppslag.

Hugs at det ofte kan vera vanskelig å få pressefolk til å stille utanfor vanlig arbeidstid.

Pressemeldingar må vera laga på ein slik måte at teksten kan trykkast direkte. Ikkje alle journalistar tar seg tid til å skrive om. Viktig informasjon må stå tidlig, ofte blir slutten av ein tekst redigert bort av plassomsyn. Send pressemeldingar med jamne mellomrom fram mot premieren, men sørg for at dei inneheld ny informasjon. Send både som brev og per e-post.

Pressemateriell bør ligge på internettet og bør vera lett å finne frå startsida til spelet. Legg ut alle pressemeldingar pluss relevant bakgrunnsmateriell. Her bør det ligge ei handfull gode foto med høg oppløysing.

Lokalaviser og nærradio viser gjerne stor velvilje, men det er grenser for kor mange gongar dei vil presentere det same. Gløym ikkje avisene i resten av regionen. Oversyn over aviser finn du på nettsidene til desse organisasjonane:

Kontakt flest mulig aviser direkte, gjerne etter at første pressemelding er sendt ut. Det er også mulig å få oppslag i lokalaviser i andre delar av landet: «Kvinne fra Utvær har sentral rolle i Vikingspelet.» Sentral rolle kan i dette tilfellet vera sufflør eller «tredje bondekone».

Regionaviser, NRKs lokalsendingar og lokal-TV viser ofte velvilje, men treng gjerne litt meir bearbeiding. Her er det større konkurranse om å få inn stoff.

Riksdekkande media presenterer sjeldan kulturaktivitetar med eit lokalt preg. Her er det svært viktig å finne ei spenstig vinkling å tilby journalisten. TV er eit arbeidskrevjande medium, så her skal det litt til for å få oppslag. I NRK radio er Nitimen / Reiseradioen, Kulturnytt og Kulturhuset aktuelle program (per 2012).

Andre publikasjonar kan vera magasin produsert for fly, tog og båtruter. Her er langtidsplanlegging og gode foto viktig. Det same gjeld vekeblad.


Andre PR-tiltak

Jungeltelegrafen
Den beste marknadsføringa er vanligvis at ryktet går om kor bra noko er. Tidligare vart uttrykket «jungeltelegrafen» brukt om at folk snakka saman, men i vår tid dreier det seg like gjerne om digitale kommunikasjonsformer som Facebook, bloggar, e-post, tekstmeldingar og Twitter.

For eit spel som blir framført over ei eller to helger, er det vanskelig å bruke jungeltelegrafen. Særlig før ein urpremiere når ingen enno har sett stykket. Da gjeld det å spreie eit entusiastisk rykte om kor bra dette kjem til å bli – og om den store risikoen for at det blir utseld. Det er alltid viktig å få folk til å kjøpe billettar på førehand, ikkje minst for å unngå at folk ventar til den siste dagen i håp om betre vêr.

Synliggjering
Kle opp skodespelarane eller andre i kostyme og still opp utanfor kjøpesenter og andre stadar der det er mykje folk, sjølsagt med brosjyrar i hendene og rikelig med plakatar oppe. Bedrifter, organisasjonar og lag kan få tilbod om underhaldningsinnslag med utdrag frå spelet.

E-post
I mindre grad enn før blir e-post brukt til marknadsføring av slike prosjekt, men ikkje alle er på Facebook. (Sjå eigen artikkel om marknadsføring på internettet og i sosiale media.) Hugs at det er forbod mot å sende uønska reklame til privatpersonar. Ei personlig e-postmelding frå dei aktive i spelet til familie, venner og kjente bør vera kortfatta (tittel, tema, tid, stad, billettsal) og innehalde ei internettadresse for meir informasjon. Mange vil reagere med irritasjon på å få eit stort vedlegg som det tar lang tid å laste ned. Det er uansett ikkje skikk og bruk å sende folk uønska vedlegg.

Reiselivet
Etabler tidlig kontakt med turistkontoret og reiselivsnæringa i regionen. Aktuelle problemstillingar kan vera: Skal det vera ein konferanse på det lokale hotellet der spelet kan gå inn i som ein del av tilbodet til deltakarane? Kan eit busselskap eller ein turoperatør arrangere pakketurar der spelet inngår? Har reiselivsnæringa eit kontaktnett der det er mulig å spreie informasjonsmateriell?

Næringslivet
Ut over å fungere som sponsorar – noko som gjerne kostar ein del gratisbillettar, kan det lokale næringslivet også fungere som betalande publikum. For eksempel med spelet som kulturkveld for dei tilsette eller som opplading til firmafest. Rabatt ved kjøp av mange billettar er aktuelt, også til generalprøven. Det er mulig å alliere seg med ein restaurant for tilby ei pakke der spel og middag inngår. Kontakt med næringslivet kan skje gjennom leiinga, men like effektivt gjennom for eksempel bedriftsidrettslaget.

Eksterne grupper
Det kan vera mulig å få eksterne grupper til å gjennomføre tiltak som tematisk er kopla opp mot spelet. Slike prosjekt må oftast ha lang planleggingstid, så ta kontakt tidlig – minst eitt år før. Eksempel:

 • Utstilling
 • Historisk marknad
 • Seminar og kurs

Det lokale museet, kunstgalleriet, historielaget eller andre kan arrangere utstillingar. Lokale organisasjonar kan arrangere historisk marknad. Det blir dessutan stadig fleire grupper av historisk interesserte som har som hobby å rekonstruere miljø og situasjonar frå gamle dagar, både i Norge og resten av Norden. Særlig gjeld dette viking- og riddartida, men også andre tidsepokar. Eit spel frå 1900-talet kan for eksempel alliere seg med ein vetaranbilklubb.

Historielaget eller den nærmaste høgskolen kan arrangere seminar med tema frå den aktuelle tidsepoken. Andre typar kurs kan vera plantefarging, gamle mattradisjonar, slektsforsking – alt som det på ein eller annan måte er mulig å assosiere til spelet.

Poenget med slike tiltak er å skaffe indirekte fokus på spelet – pluss at det gjerne kjem tilreisande som også blir publikum. Det er viktig at dette blir gjennomført av eksterne grupper. Spelarrangørane har meir enn nok med spelet.