Produksjonsleder


Leder, en person som leder en gruppe, organisasjon eller virksomhet

Det kan være ulike ledere med ulike ansvarsområder som daglig leder, produksjonsleder, tekniskleder

Ledelse, er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har lederansvar og til det å utøve ledelse. Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse blant folk i organisasjonen. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner som feks. dagligleder, produksjonsleder, teknisk leder.

Ledelse kan defineres på ulike måte, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats. Lederrollen innebærer noe mer enn det å være administrator, det handler også om å fronte organisasjonen, føre an og ta initiativ i møte med omgivelser som stadig endrer seg.

Produksjonslederen har ansvaret for god fremdrift i produksjonen gjennom riktig bemanning, god planlegging og økonomistyring i samarbeid med lederne for produksjonsgruppene. Utarbeidelse av prøveplan er regissørens ansvar, men også dette må gjøres i samråd med produksjonslederen.

Det er oftest en fordel å skille funksjonene produksjonsleder og inspisient.