Produksjonsmøtet


 • Produksjonsmøtet er produksjonsleder sitt møte.
 • Produksjonsleder har ansvaret for planlegging og gjennomføring av produksjonsmøtet.
 • Produksjonsmøtet = gruppelederne og kunstnerisk team.
 • Det kan være lurt å etablere et arbeidsutvalget som består av daglig/kunstnerisk leder, produksjonsleder, inspisient, økonomiansvarlig og markedsansvarlig i starten av produksjonen.

 

Produksjonsmøtet skal:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere teaterproduksjonen.
 • bistå produksjonslederen i arbeidet med å lage en produksjonsplan.
 • gjennomgå produksjonsbudsjettet og budsjettpostene for hver produksjonsgruppe.
 • vise fleksibilitet dersom premissene for produksjonen skulle endre seg og nye avtaler må inngås.
 • sørge for et godt samarbeidsklima mellom de involverte i produksjonen.
 • sørge for å spre relevant informasjon til deltakerne i produksjonen via gruppelederne.
 • vurdere å avholde relevante kurs for deltakerne i produksjonen.

 

En god planleggingsfase med grundige gjennomganger av blant annet ansvarsfordeling, økonomi og forventet framdriftsplan, kan spare produksjonslederen og produksjonsmøtet for mye arbeid når prøveperioden settes i gang

Det er nødvendig at regissørendramatikeren og eventuelle andre eksternt engasjerte (kunstnerisk-team) deltar på noen av disse møtene. Dette for å prøve å sikre en god dialog mellom produksjonsmøtet og kunstneriskteam.

Det er videre nødvendig at produksjonsmøtet - og lederne i produksjonsgruppene - setter av tid til møter i prøveperioden. Hyppigheten av møtevirksomheten avhenger av framdriften, økonomien og størrelsen på produksjonen.

Det er viktig at alle involverte til en hver tid holdes orientert om de avgjørelser som blir tatt - og om utviklingen i produksjonen. Dette bør skje via lederne for produksjonsgruppene.

 

Informasjonsmøte

Produksjonslederen må sette av tid til informasjonsmøter med alle involverte før prøvestart, i prøveperioden og etter at prosjektet er avsluttet (evalueringsmøte). Dette for å informere om saker som angår hele produksjonen, for eventuelle spørsmål og for å skape en møteplass hvor alle får mulighet til å bli kjent med hverandre.

 

Evaluering

Evalueringsmøtet bør holdes når produksjonen er avsluttet. Et slikt møte må gi rom for at alle positive og negative erfaringer knyttet til prosjektet kommer fram. Inviter gjerne styret til evalueringsmøtet. Skriv referat fra møtet . Referatet er det svært viktig dokumentasjon for neste produksjon. Send gjerne ut en spørreundersøkelse så dere er sikker på å nå alle involverte.