Produksjonsmøte


Produksjonslederen er administrativ leder for produksjonen. En viktig del av ansvaret er å være i dialog med alle involverte. Det kan skje gjennom produksjonsmøter

Det er likevel vanlig at regissøren, dramatikeren og andre eksternt engasjerte deltar på de fleste møtene.

Antall møter, i hvilken form det skal holdes og hvem som stiller, er produksjonsleders ansvar.


Produksjonsmøtene bør:

   • planlegge, gjennomføre og evaluere produksjonen.
   • bistå produksjonslederen med å lage produksjonsplan.
   • gjennomgå budsjettet for hver produksjonsgruppe.
   • vise fleksibilitet dersom premissene endrer seg og nye avtaler må inngås.
   • sørge for godt samarbeidsklima mellom de involverte
   • sørge for å spre relevant informasjon.
   • vurdere å avholde relevante kurs.

Evaluering

Evalueringsmøtet bør holdes kort tid etter at produksjonen er avsluttet. Møtet må gi rom for at positive og negative erfaringer kommer fram. Inviter gjerne styret. Skriv referat. Referatet er viktig dokumentasjon. Send gjerne ut en spørreundersøkelse så dere er sikker på å nå alle involverte. 

Relevant lesestoff:


Produksjonsleder