Bilde tatt av Ian Brodie
Bilde tatt av Ian Brodie

14. desember 2020

Spel - en kulturnæringsaktør

av Berit Vordal

Spel har blitt en stor kulturnæring og en attraktiv arbeidsplass for profesjonelle.

Hovedinntekten til spel er billettinntekter, de utgjør 80% av inntektene noe som gjør en spelproduksjon til risikosport. Det resterende 20% er sponsormidler og tilskudd fra det offentlige. (tall fra 2018)

I 2018 brukte spel 20 millioner på kjøp av profesjonelle tjenester. Det betyr et snitt på ca 3,5 mill per spel. (Dette er tall fra søknadene til Spelfondet i 2018.Det var i alt 56 søkere)

Musikkteatret Elden gjorde i 2010 en ringvirkningsanalyse sammen med Destinasjon Røros. Ringvirkningsanalysen viser at Elden, den gang med ca 9000 publikummere representerte ca 20 millioner i ringvirkninger for lokalt næringsliv i Rørosregionen.

Vi er nå på slutten av et meget spesielt år som har rammet kultursektoren hardt. Vi har sett flere avisoppslag om at fraværet av kulturarrangement får store konsekvenser for andre næringer i næringskjeden for kulturproduksjon.
Mange spel ble avlyst i 2020 og mange er usikker på om de kan planlegge spel i 2021. Covid-19 har lært oss at ting kan gå fra 100 til 0 på kort tid. Når planene legges for 2021 er det viktig å være klar over at om det kommer en ny smittebølge og ting må stenges ned igjen er det ikke force majeure lenger. Vi er fortsatt inne i en pandemi og vil være det også i 2021. Derfor er det viktig at dere som planlegger spel i 2021 tar høyde for dette når dere skriver avtaler.

Vi vet ikke om det blir mulig med mer enn 200 per forestilling i 2021. Blir det slik vil det være utfordrende for spelprodusenter som er så avhengig av billettinntektene. I tillegg er teater dyrt å produsere.

Det er lett å si at man må sette tæring etter næring, men vist det betyr å senke kvaliteten på en produksjon så kan det ødelegge omdømme for lang tid fremover.
Det er derfor viktigere enn noensinne med gode avtaler. Det gjelder både sponsoravtaler, offentlig støtte og avtaler med profesjonelle.
En sponsoravtale er en samarbeidsavtale som handler om å jobbe hverandre god. Det er ikke en almisse fra næringslivet, men næringslivets mulighet til å være med å utvikle lokalt kulturliv og samtidig bli synlig som samfunnsaktør. Dette gjelder bare om produksjonen blir gjennomført.

Profesjonelle som hyres inn vil i fremtiden søke å sikre sitt honorar om produksjonen avlyses. Fra å ta jobb gjennom sitt eget enkeltmannsforetak vil mange kanskje i fremtiden ønske å være ansatt. De som i 2020 hadde skrevet kontrakt gjennom sitt enkeltmannsforetak opplevde som mange andre at jobbene forsvant over natten. I tillegg til at de opplevde at de ikke hadde noen rettigheter. Noe ble kompensert, men jeg tror mange vil sikre seg bedre i fremtiden.

En profesjonell som skal jobbe i en spelproduksjon, må være klar over hva samspillet amatør/profesjonell betyr. De fleste aktørene i spel er amatører. De har store forventninger i møte med profesjonelle. De stiller både på og bak scenen for å lære og være en del av et sosialt fellesskap. Dette fellesskapet må de profesjonelle ha respekt for og være med i. Ikke vær så opptatt av «markedspris» eller kjendis effekt, men sikre at dere får dyktige profesjonelle som har forståelse for samspillet profesjonell/amatør. Her er det viktig med gode kontrakter som ivaretar den ansatte og de kravene produsent har til oppdraget.

Kanskje har vi for stor tro på at kjendiser skal være med å øke publikumsoppslutningen. Jeg tror ikke det er antall kjendiser på scenen som alene trekker publikum, men den totalopplevelsen som spel kan produsere.
Dere er gode forretningsdrivere som tar sjansen på å bruke pengene før dere har solgt billettene.
Spelprodusenter er ikke bundet av noe avtaleverk når det gjelder lønn, men det er viktig å være en god arbeidsgiver som lager gode og tydelige avtaler for sine ansatte.
Selv om ikke dere ikke er bundet av avtaleverk, er det smart å sette seg inn i hva det handler om.

Dere finner avtalene her:

CREO

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. De arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.
https://creokultur.no/tariffavtaler/

Dramatikerforbundet

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er Dramatikerforbundets forslag til avtale for historiske spill

https://dramatiker.no/om-avtalene/

Norsk skuespillerforbund

https://www.skuespillerforbund.no/

Her finner dere avtaler/satser som skuespillerforbundet bruker.
Mange av de som jobber innen kunst og kulturfeltet som utfører arbeid for flere arbeidsgivere/oppdragsgivere har ikke fast ansettelse, men lønnes på honorarbasis. Noen har hele eller store deler av sin arbeidsinntekt fra denne type arbeid som de kombinerer med andre oppdrag hos andre arbeidsgivere. Denne typen arbeid kan organiseres som:
• Midlertidig ansettelse for en avgrenset oppgave etter arbeidsmiljøloven
• Ikke ansatt lønnsmottaker (frilanser eller oppdragstaker) (Med frilanser menes i Folketrygdloven, enhver som utenfor arbeid eller oppdrag får lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende §1-10.)
• Oppdragstaker som er personlig næringsdrivende. Kommer innenfor arbeidsmiljøloven når det gjelder sikkerhet, helse og diskriminering på arbeidsplassen.
Som arbeidsgiver kan dere ikke stille krav om at arbeidstaker/oppdragstaker skal være selvstendig næringsdrivende.
Det er lurt å lese gjennom Arbeidsmiljøloven, Lov om ferie og Lov om folketrygd. Alt dette finner dere på
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-17-62

I tillegg er det viktig å kjenne til regler for skatt og arbeidsgiveravgift. God informasjon finnes på
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/

Åndsverksloven - endret i 2018.

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-15-40


Lykke til!

Revidert fra artikkelen "gode avtaler" fra desember, 2018