9. november, 2023

SPEL I NORGE 2021 -  2023  – et konsentrert sammendrag


Redaksjonen i Spelhandboka har ikke tatt med spel som ble avlyst som følge av korona eller andre årsaker  i  2021 da disse med 5 unntak ble vist i 2022 eller 2023

Vi tar forbehold om at noen spel kan være oversett.

Ytterligere informasjon om spelene finnes på norsk spelkalender og på vår facebookside.

 


I perioden er det vist i snitt 76 spel årlig
Noen spilles hvert år , mens andre vises med 1 – 2  års mellomrom

 

I perioden 2021 – 2023 har vi registrert:

 

163 spel fra i alt 142 spelarrangører
Dette betyr at 21 arrangører produserer mer enn et spel.
70 av de 142 arrangørene er medlem i en regional eller nasjonal amatørteaterorganisasjon.
De fleste er organisert gjennom  Norske Historiske Spel da 55 av deres medlemmer var aktive i perioden.
15 spel er medlem i en eller flere organisasjoner

72 spel har ingen direkte tilknytning til amatørteatret:

Dette er prosjekter hvor amatørteatret har en sentral plass , men hvor andre står for produksjonen
Dette er stiftelser og aksjeselskap (derav en rekke museer)
Dette er samarbeidsprosjekter mellom  ulike instanser og organisasjoner
Dette er spel som kan være tilknyttet  historielag, idrettslag eller andre organisasjoner.
Dette er prosjekter i gang satt av privatpersoner.
Dette er kommuner

De 142 spelarrangørene er organisert slik
(jfr Brønnøysundregistrene):

82 forening/lag/innretning
26 aksjeselskap
13 samarbeidsprosjekter
10  stiftelser
7  kommuner
2 enkeltpersonforetak
2  samvirkeforetak

Betegnelsen forening/lag/innretning rommer mye og vi har ikke sett på hvordan disse er oppbygd.
Vi har heller ikke gjennomgått hvem som er medeiere i stiftelsene og i aksjeselskapene.

 

De 142  spelarrangørene er fordelt på følgende fylker:

Trøndelag 34
Innlandet 25
Viken 24
Vestland 15
Vestfold og Telemark 10
Møre og Romsdal 9
Oslo 6
Rogaland 6
Troms og Finnmark 5
Nordland 5
Agder 3

 

Spel med handling fra tidsperioden 1600–1905 er klart mest dominerende – 61.

(Dette inkluderer spel om tettstedsutvikling, industrihistorie, biografier (personer som har satt sitt preg på lokalsamfunnet), 1814 og nasjonsbygging.)

Ellers har vi grovsortert spel på følgende måte:

Uspesifisert tidsepoke/tablåer/vandrespill – 23
Handling fra 800 – 1200 – 22
Handling fra 1905 – 1939 – 17
Handling fra 1945 – 1980 – 15
Handling fra 1200 – 1600 – 12
Handling fra 1939 – 1945 – 9
Bronsealderen – 2
Handling fra 0 – 800 – 1
Spelparodi – 1

 

Vi vet ikke hvor mange frivillige og profesjonelle som er involvert i spel, hvor mange publikummere , hvor mange dugnadstimer og hva spel omsetter for.

Dette kan bli en del av et større kartleggingsarbeid vi håper vi finner midler til.


Spelhandboka
Egil Johansen
Daniel Persson
09.11.23