Styre


Styret har det overordna ansvaret for produksjonen, men dets funksjon og funksjonstid avhenger av organisasjonsformen man velger.

Noen spel har et eget produksjonsstyre hvor ansvaret er delegert til en produksjonsleder.

I ansvarsområdet inngår utarbeidelse av avtaler, forsikringsordninger (ekstern lenke), sikre økonomisk oversikt, søke mulige støtteordninger og sørge for at prosjektet har god framdrift.

Videre må styret/produksjonslederen ha kjennskap til gjeldende smitteregler (ekstern lenke), FNs bærekraftmål (ekstern lenke), sikkerhetskrav ved arrangement (ekstern lenke), hvilke krav som gjelder om tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (ekstern lenke), og universell utforming av hjemmeside (ekstern lenke).

Noen spel har mulighet til å engasjere en daglig leder i tillegg til produksjonsleder - som Marispelet ved Rjukanfossen.

De har beskrevet arbeidsdelingen mellom funksjonene på følgende måte.

Relevant lesestoff:


Spelet om Mardøla – eit spel verdig!

- Av Marit Wadsten


Er ditt spelarrangement tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

- Av Berit Vordal


Hvorfor mase om bærekraft om spel?

- Av Tone Runsjø


Organisasjonsform- en gjennomgang av spel, 2016 - 2021


Produksjonsleder


Aktørkontrakter
- Av Kari Anne Valsø og Ida-Kristin S. Tovstaul


Veileder for sikkerhet ved store arrangementer (Ekstern lenke)

- Av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap