Styre


Styret har det overordna ansvaret for produksjonen, men dets funksjon og funksjonstid avhenger av organisasjonsformen man velger.

Noen spel har et eget produksjonsstyre hvor ansvaret er delegert til en produksjonsleder.

I ansvarsområdet inngår utarbeidelse av avtaler, forsikringsordninger (ekstern lenke), sikre økonomisk oversikt, søke mulige støtteordninger, inngå avtale med grunneier og sørge for at prosjektet har god framdrift. Se ellers oversikt relevant lesestoff.

Noen spel har mulighet til å engasjere en daglig leder i tillegg til produksjonsleder - som Marispelet ved Rjukanfossen.

De har beskrevet arbeidsdelingen mellom funksjonene på følgende måte.

Relevant lesestoff:


Artikler


Organisasjonsform- en gjennomgang av spel, 2016 - 2021


Veileder for sikkerhet ved store arrangementer (Ekstern lenke)

- Av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap


Folkehelseinstituttet (ekstern lenke)


FNs bærekraftmål (ekstern lenke)


Miljøfyrtårn (ekstern lenke)


Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (ekstern lenke)


Universell utforming av hjemmeside (ekstern lenke)


Personopplysningsloven - GDPR (ekstern lenke)

 

Om Personopplysningsloven (ekstern lenke)